Cyflwyno Fframwwaith Ymchwil ar gyfer Archaeoleg Cymru

 

 

www.archaeoleg.org.uk

 

 

 

 

Rydych chi yma: Cartref > Cyflwyniad > Edrych Drwy Thema > Cymru Canoloesol Gynnar

 

CYMRU GANOLOESOL GYNNAR (410–1100)

Yn y cyfnod canoloesol cynnar, o ddiwedd cyfnod y Rhufeiniaid i’r goresgyniad Normanaidd, gwelwyd newidiadau cymdeithasol, gwleidyddol ac economaidd sylfaenol a greodd wreiddiau natur wahanol Cymru o ran iaith, tirweddau, diwylliant a chred. Prin yw’r ffynonellau dogfennol a dim ond ychydig iawn o safleoedd anheddu a mynwentydd a fu’n destun ymchwiliad archaeolegol. Nid yw llawer o’r cwestiynau mwyaf sylfaenol wedi’u hateb o hyd.

Rhannau/crynodebau o'r blaenoriaethau ar gyfer pob cyfnod yw'r darnau canlynol. Ceir y testun llawn trwy glicio ar y cysylltiad isod i'r Adroddiad Terfynol i Gymru Gyfan.

  • Aneddiadau a chymdeithas - mae angen gwneud gwaith sylfaenol i gadarnhau hierarchaeth mathau o aneddiadau seciwlar a dadansoddi gwahaniaethau rhanbarthol a chronolegol.
  • Yr economi - Mae angen cael gwell dealltwriaeth o’r defnydd o dir ac adnoddau, newid yn yr hinsawdd, crefftau a systemau cyfnewid.
  • Yr eglwys ganoloesol gynnar - Mae angen gwybod mwy am y broses o dröedigaeth Gristnogol, datblygiad safleoedd crefyddol ac effaith ehangach yr eglwys.
  • Cysylltiadau allanol - Dylid cael gwell dealltwriaeth o barhad diwylliant Brythonaidd- Rufeinig, effaith y Llychlynwyr a chydberthnasau cyfnewidiol gwahanol rannau o Gymru â Lloegr, parth Môr Iwerddon a mannau pellach i ffwrdd.

 

 

 

Cloddio bedd dynol canoloesol cynnar yn Fferm Brownslade, Sir Benfro, ym mis Awst 2006. (h)Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed

Cloddio bedd dynol canoloesol cynnar yn Fferm Brownslade, Sir Benfro, ym mis Awst 2006.
(h)Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed

 

 

 

Mae'r garreg arysgrifedig ganoloesol gynnar hon o Benbryn, Ceredigion, yn coffau CORBALENGIIACIT ORDOVS (yma y gorwedd Corbalengus, o'r cyfnod Ordofigaidd. Hawlfraint y Goron (h)CBHC (NPRN304135, D12005_1198)

Mae'r garreg arysgrifedig ganoloesol gynnar hon o Benbryn, Ceredigion, yn coffau CORBALENGIIACIT ORDOVS (yma y gorwedd Corbalengus, o'r cyfnod Ordofigaidd.
Hawlfraint y Goron (h)CBHC (NPRN304135, D12005_1198)

 

 

 

 

Broetsh fylchgron arian wedi’i haddurno â gleiniau gwydr glas, ffoil aur a filigri aur; wythfed neu nawfed ganrif OC. Darganfuwyd yn Newton Moor,Bro Morgannwg. (h)Amgueddfa Genedlaethol Cymru

Broetsh fylchgron arian wedi’i haddurno â gleiniau gwydr glas, ffoil aur a filigri aur; wythfed neu nawfed ganrif OC. Darganfuwyd yn Newton Moor,Bro Morgannwg.
(h)Amgueddfa Genedlaethol Cymru